Tuotteet ja sopimusjaksot

Finbexin tuotteet ovat Suomessa yleisimmin kaukolämmön- ja sähköntuotantoon käytettävät hakelajit sekä pyöreä energiaranka. Yhteensä "haketettuja" tuotteita on viisi; kolme metsähakelajia ja sivutuotteet kuori ja puru. Kovan kysynnän vuoksi myös karsittu energiaranka pyöreänä on päätetty lisätä omaksi kaupattavaksi tuotteeksi markkinapaikkaan.

Tuotteiden ominaisuudet

Tuoteluokat MH1-MH3 ovat metsähaketta (M = metsähake). SP ja SK ovat metsäteollisuuden sivutuotteita (S = sivutuote). Tuotteet perustuvat Tilastokeskuksen polttoaineluokkiin. KR on karsittua pieniläpimittaista runkopuuta taimikoista, nuorista kasvatusmetsistä tai hakkuutähteistä. Karsinta toteutetaan yksinpuin tai joukkokäsittelykouralla. Suuriläpimittaiset kuivuneet tai lahonneet runkopuut, lumpit ja muu jalostukseen kelpaamaton puu voidaan myös hyödyntää karsittuna rankana.

Kaupankäyntiyksikkö tuoteluokilla MH1-MH3 sekä SP ja SK on Megawattitunti (MWh), kun taas KR:lla kaupankäyntiyksikkönä toimii tonni (t, 1000 kg). Hinnat ovat siis muotoa €/MWh tai €/tonni.

Alla Finbexin tuotteiden mitta- ja laatuvaatimukset tuotteille MH1-MH3, SP ja SK, jotka perustuvat VTT:n puupolttoaineiden laatuohjeeseen. Alla Finbexin tuoteluokat ja niiden laatuvaatimukset 31.12.2020 asti:

 

 

Tilastokeskus muuttaa polttoaineluokkiaan 1.1.2021 ja alla tämän mukaiset uudet tuoteluokat ja niiden laatuvaatimukset, jotka otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen:

 

 

 

Tukikelpoisuus tarkoittaa kelpoisuutta Energiaviraston uusiutuvan sähkön tuotantotukeen. MH1, MH2 sekä myös KR ovat oikeutettuja 100 % tukitasoon, jos myyjä pystyy osoittamaan ettei tuote ole peräisin järeän puun hakkuun kohteesta. Jos myyjä ei pysty osoittamaan tätä, tukitaso on 60 %. MH3 on aina oikeutettu 100 % tukitasoon. Sivutuotteille ei myönnetä tuotantotukea.

Sopimusjaksot

Huutokauppa pidetään viikottain viikon toisena arkipäivänä. Tuotteille MH1-MH3, SP ja SK kussakin huutokaupassa kaupan ovat seuraavat sopimusjaksot:

  • Kolme (3) seuraavaa viikkoa
  • Kolme (3) seuraavaa kuukautta
  • Kolme (3) seuraavaa kvartaalia
  • Huom. Yhdelle tilaukselle vain yksi em. yhdeksästä (9) vaihtoehdosta

KR:llä kauppaa käydään vain kuukausisopimuksilla, joita on aina tarjolla kuusi (6) seuraavaa täyttä kuukautta huutokauppapäivästä katsottuna. Tämän lisäksi KR on jaettu kolmeen alatuoteluokkaan kaatoiän mukaan; KR1 (kaadettu 0-6 kk sopimusjakson alkamispäivästä), KR2 (kaadettu 7-12 kk sopimusjakson alkamispäivästä) ja KR3 (kaadettu 13-24 kk sopimusjakson alkamispäivästä). Kaatoiät on lisätty sen takia, että toimijat voivat arvioida kaupattavan erän kosteutta paremmin.

Sopimukset mitoitetaan toimitusviikkojen mukaisesti siten, että kuukausi ja kvartaalisopimukset alkavat jakson alkua lähimpänä maanantaina ja päättyvät jakson loppua lähimpänä sunnuntaina. Tarkat sopimusjaksojen alku- ja loppupäivämäärät ilmoitetaan kaupankäyntikalenterissa, joka julkaistaan nettisivuilla markkinapaikan auettua.

Tuotteille MH1-MH3, SP ja SK: Viikkosopimuksissa solmittava minimitoimitusmäärä on 500 MWh. Kuukausi- ja kvartaalisopimusten minimimäärä on 100 MWh * sopimusjakson toimitusviikkojen määrä. Kaupankäyntijärjestelmä laskee viikkomäärän automaattisesti. Järjestelmä ehdottaa oletuksena ma-pe toimituksia tasamäärällä, mutta toimitusaikatauluja ja määriä on helppoa muokata järjestelmässä.

Tuotteelle KR: minimitoimitusmäärä neljän viikon kuukausille 200 t ja viiden viikon kuukausille 250 t. Kauppaa käydään täysissä kymmenissä tonneissa.

Sallitut määräpoikkeamat

Finbexissä käydään kauppaa alustavista määristä MWh:ja tai tonneja, mutta toimitusten laskuille korjataan aina mittaustulokseen perustuva energiasisältö tai paino. Koska menettelemme tähän tapaan, on eri pituisille sopimusjaksoille sallittu määräpoikkeamat, joiden puitteissa sopimusmäärän saa joko ylittää tai alittaa toimituksissa. Sallitut poikkeamat ovat seuraavat:

  • Viikkosopimuksille +/- 15% sopimusmäärästä
  • Kuukausisopimuksille +/- 10% sopimusmäärästä (myös KR, jolla pelkkiä kuukausisopimuksia)
  • Kvartaalisopimuksille +/-5% sopimusmäärästä

Kuukausi- tai kvartaalisopimuksen sisällä yksittäisen toimitusviikon suurin sallittu määräpoikkeama on kuitenkin 15%, kuten viikkosopimuksessakin. Määrän ylityksestä tai alituksesta peritään sakko, jonka laskentakaava löytyy Markkinapaikan Yleissäännöistä. Kun jäsen on maksanut sakon, kyseinen toimitusviikko tai koko sopimuskausi todetaan toimitetuksi täysmääräisesti (100%). Tällä pyrimme ehkäisemään tuplarangaistuksia.